ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETS

 

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Tickets (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Holiday on Ice Productions B.V. (hierna: “Holiday on Ice”) en degene die een ticket voor een show van Holiday on Ice koopt (hierna: de “klant”). Deze Algemene Voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomst tot stand komt via een door Holiday on Ice voor de betreffende show ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna: “(voor)verkoopadres”).
1.2. Onder plaats waar de show wordt gehouden, wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van de show evenals alle terreinen, ruimten, velden et cetera eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen de show plaatsvindt.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4. Holiday on Ice is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De aangepaste voorwaarden zullen op de website van Holiday on Ice gepubliceerd worden.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst/Tickets

2.1. De overeenkomst inzake het bijwonen van een show, komt tot stand tussen Holiday on Ice en de klant op het moment dat de klant een ticket voor de show bij Holiday on Ice, dan wel een door Holiday on Ice ingeschakeld (voor)verkoopadres, koopt.
2.2. Een ticket kan bestaan uit een door of vanwege Holiday on Ice verstrekt document of barcode. De barcode is een unieke code. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. De tickets zijn en blijven eigendom van Holiday on Ice. Het ticket geeft de houder recht op het bijwonen van de show. Alleen de houder van het ticket die het ticket als eerste toont bij aanvang van de show krijgt toegang, omdat Holiday on Ice er vanuit mag gaan dat de houder van dit ticket ook de rechthebbende/klant is. Holiday on Ice is niet verplicht om nadere controle te verrichten ten aanzien van tickets. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Holiday on Ice, dan wel een door Holiday on Ice ingeschakelde (voor)verkoopadres, verstrekte ticket.
2.3. Vanaf het moment dat het ticket aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het ticket. Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Holiday on Ice garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.
2.4. Het ticket dat bestaat uit een barcode wordt via e-mail aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het ticket op deze wijze te ontvangen, dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit ticket via email kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Holiday on Ice kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte ticket noch de ontvangst van het ticket garanderen.
2.5. Holiday on Ice behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen tickets. De klant is in dat geval verplicht om zich aan het door Holiday on Ice gestelde maximum te houden.
2.6. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

 

3. Verplichtingen klant

3.1. De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd ticket, zowel vóór aanvang als tijdens de show en zolang hij zich op de plaats waar de show wordt gehouden, bevindt. De klant is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar de show wordt gehouden, het ordepersoneel en eventuele andere bevoegden, zijn ticket te tonen.
3.2. Indien de klant na het betreden van de plaats waar de show plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het ticket zijn geldigheid.
3.3. De klant kan verplicht worden, indien daarom wordt verzocht, mee te werken aan fouillering bij bezoek van de show. De klant is voorts verplicht om, op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van de show als bij de aankoop van het ticket, zich te identificeren, om Holiday on Ice onder meer in staat te stellen te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder, maar niet beperkt tot, het verbod op het verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.
3.4. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Holiday on Ice, de exploitanten van de plaats waar de show wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van de show een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.
3.5. Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van shows hanteert Holiday on Ice een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige. Holiday on Ice behoudt zich het recht voor om bij specifieke shows een verplichte minimum leeftijd te hanteren, dit zal vooraf kenbaar worden gemaakt.

 

4. Verbod op doorverkoop

4.1. De klant is gehouden om het ticket voor een show voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door Holiday on Ice worden uitgezonderd de verkoop van tickets via een door Holiday on Ice aangewezen ticket exchange platform.
4.2. De klant is jegens Holiday on Ice gehouden om op geen enkele wijze reclame te maken of enige (andere) vorm van publiciteit in te zetten in verband met de show.
4.3. De klant die zijn ticket om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen, zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het ticket ter beschikking stelt en staat er jegens Holiday on Ice voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. Holiday on Ice kan besluiten om tickets voor een show op naam (d.w.z. gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het ticket niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant toegang. Holiday on Ice is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder van het ticket, de toegang tot de show te weigeren.
4.4. Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van EUR 10.000,-per overtreding aan Holiday on Ice verschuldigd en EUR 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van Holiday on Ice om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden directe en indirecte schade te vorderen.

 

5. Rechten Holiday on Ice

5.1. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden is Holiday on Ice gerechtigd het ticket ongeldig te maken of de klant de (verdere) toegang tot de show te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het ticket (waaronder begrepen de servicekosten) aan Holiday on Ice, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte tickets hebben geen recht op restitutie of andere compensatie.
5.2. Holiday on Ice behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot de show te ontzeggen of van de plaats waar de show plaatsvindt te verwijderen indien Holiday on Ice dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de show.
5.3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het ticket is Holiday on Ice gerechtigd de houder van dit ticket de (verdere) toegang tot de show te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
5.4. Holiday on Ice is gerechtigd om van de show beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van haar partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
5.5. Het is Holiday on Ice toegestaan om per show aanvullende (veiligheids-) maatregelen te treffen. Holiday on Ice zal dergelijke maatregelen tijdig bekendmaken en communiceren richting de klant, bijvoorbeeld door het versturen van een mailing en/of het plaatsten van een bericht op de website van de locatie.

 

6. Force Majeure

6.1. In het geval van Force Majeure, waaronder in dit verband onder meer begrepen, maar niet beperkt tot, ziekte en/of afzegging van de artiesten, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, et cetera, heeft Holiday on Ice het recht de show te verplaatsen naar een andere datum of de show te annuleren.
6.2. Indien de show als gevolg van of in verband met een situatie van Force Majeure door Holiday on Ice wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Holiday on Ice uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het ticket, of bij gebreke daarvan het bedrag (uitgezonderd servicekosten) dat de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Indien een show als gevolg van of in verband met een Force Majeure situatie moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Holiday on Ice slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het ticket, of bij gebreke daarvan het bedrag (uitgezonderd servicekosten) dat de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd ticket voor de (geannuleerde) show. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis-en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een andere show.
6.3. Indien de show als gevolg van of in verband met een Force Majeure situatie door Holiday on Ice wordt verschoven naar een andere datum blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop de show zal plaatsvinden. Mocht de klant de show op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van het bedrag dat op het ticket is vermeld, of bij gebreke daarvan het bedrag (in beginsel uitgezonderd servicekosten) dat de klant via het officiële(voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd ticket aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien de show verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende ticket niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop de show plaatsvindt. Indien de show is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het ticket vervalt het recht van de klant op restitutie als hij zijn ticket niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het ticket, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis-en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een andere show.

 

7. Aansprakelijkheid Holiday on Ice

7.1. Holiday on Ice is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitende gevolg is van een aan Holiday on Ice toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Holiday on Ice is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade;
b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Holiday on Ice.
7.2. Het betreden van de plaats waar de show plaatsvindt en het bijwonen van de show, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Holiday on Ice geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
7.3. Holiday on Ice streeft er naar dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Holiday on Ice is echter niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke als gevolg daarvan voor de klant en/of derden zouden kunnen ontstaan. Aanvangstijden, zoals onder andere vermeld op tickets, zijn altijd onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Holiday on Ice) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
7.4. Holiday on Ice is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van de show, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Holiday on Ice is evenmin aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in het programma.
7.5. Holiday on Ice is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het ticket.

 

8. Toepasselijk recht & jurisdictie

8.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Holiday on Ice bestaat is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Holiday on Ice en de klant of enige overeenkomst die daaruit voortvloeit, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam.