Leuk dat je meedoet met de win-actie ‘Win een Ticket for life’!

Hieronder vind je de speluitleg en de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze win-actie.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Lifetime-Ticket (hierna te definiëren en verder te noemen de “Actie“) van Holiday on Ice Productions B.V. gevestigd aan het Marktplein 108, 2132 DD, Hoofddorp (hierna “Holiday on Ice“). De actievoorwaarden kunnen ook worden bekeken op www.holidayonice.nl (“Website“). De Actie heeft als doel het promoten van de live schaatsshows die Holiday on Ice in Nederland organiseert.


Deelname

 1. Medewerkers van Holiday on Ice en anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 2. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en een vaste woon- of verblijfplaats heeft waar hij/zij als ingezetene geregistreerd staat/staan.
 3. Door deelname aan de Actie verklaren deelnemers akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 4. Holiday on Ice vereist dat minderjarigen onder de 18 jaar toestemming hebben van hun ouder/voogd om deel te nemen aan de Actie.
 5. Deelnemers kunnen meerdere keren deelnemen.
 6. De actieperiode loopt van 1 november 2023 tot en met 3 januari 2023. Prijswinnaars worden schriftelijk op de hoogte gesteld via e-mail of direct message via het relevante social media kanaal. Prijswinnaars worden bekendgemaakt op de Social Media Kanalen van Holiday on Ice en de website van Holiday on Ice.
 7. Om deel te nemen aan deze Actie moeten deelnemers hun favoriete Holiday on Ice-momenten delen met Holiday on Ice, dit kan in de vorm van een foto, video of tekst.Deelnemers kunnen hun bijdrage insturen via onze sociale mediakanalen:
 • Instagram: @holidayoniceshows
 • Facebook: Holiday on Ice
 • Post je favoriete Holiday on Ice-momenten op een van onze social media-kanalen naar keuze
 • Like ons Holiday on Ice account op het kanaal van jouw keuze
 • Maak een foto of video en plaats deze op je Instagram of Facebook feed en vertel ons het verhaal erachter
 • Gebruik de hashtag #eenlevenlangholidayonice en tag ons @holidayoniceshows of @holidayonicenl
 • Door de hashtag te gebruiken, geef je Holiday on Ice toestemming om jouw beelden te gebruiken.

 

Bij deelname zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing:

a) geen verantwoordelijkheid van social media platforms (Facebook en Instagram)

 • Deze Actie is niet geassocieerd met de sociale mediaplatforms Facebook of Instagram en wordt daarom niet gesponsord, onderschreven en/of georganiseerd door Facebook of Instagram.
 • Vragen over deze Actie dienen daarom niet te worden gericht aan de social media platforms Facebook of Instagram maar uitsluitend aan Holiday on Ice.

b) deelname aan de wedstrijd/naleving van de Facebook/Instagram richtlijnen

 • Deelname aan de Actie vindt plaats via een post op de social media platforms Facebook en/of Instagram over de beste Holiday on Ice momenten van de deelnemer met de hashtag #eenlevenlangholidayonice. Persoonlijke profielen van de deelnemer mogen niet worden betrokken bij de Actie. Het account van de deelnemer mag niet als “privé” zijn ingesteld.
 • De deelnemer mag ook geen profielen van leden van Facebook bij de wedstrijd betrekken en mag Instagram- en/of Facebook-gebruikers niet vragen om content valselijk te taggen.

 

 1. Vanaf woensdag 6 december 2023 tot en met woensdag 3 januari 2024 wordt elke week een “HOLIDAY ON ICE Lifetime-Ticket” uitgereikt, dus 5 tickets in totaal. De promotie wordt begin november 2023 aangekondigd via de hierboven vermelde kanalen. Elke week, vanaf november 2023, kunnen deelnemers hun inzendingen inzenden. Vanaf woensdag 6 december 2023 wordt elke woensdag voorafgaand aan de premiere in de betreffende stad, een winnaar getrokken. Op woensdag 6 december 2023 wordt de eerste winnaar gekozen, uit de inzendingen van november 2023. De woensdag daarna, 13 december 2023 wordt de volgende winnaar bekendgemaakt. Dit proces wordt herhaald tot 3 januari 2024.
 2. De winnaar wordt geloot op de woensdag voorafgaand aan de betreffende première. Elke keer dat er een winnaar wordt getrokken, worden alle deelnemers meegenomen in de loting, dus ook de deelnemers van de voorgaande maanden.
 3. Holiday on Ice kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een prijswinnaar onjuiste informatie heeft verstrekt en om die reden de prijs niet kan worden toegekend en/of indien een prijswinnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen.
 4. De prijs is een Lifetime-Ticket, te gebruiken per seizoen. De winnaars worden bij Holiday on Ice geregistreerd en kunnen per seizoen éénmalig 2 tickets opvragen via [email protected] voor de show van hun keuze. De tickets worden per mail opgestuurd. De prijzen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld. Bovendien is de prijs geldig tijdens het leven van de winnaar en kan deze niet worden geërfd. In het geval Holiday on Ice ophoudt te bestaan, vervalt het recht. Als de winnaar het ticket voor een bepaald seizoen niet claimt, betekent dit niet dat de winnaar recht heeft op meerdere tickets voor het daaropvolgende seizoen.

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken. Holiday on Ice kan deelnemers vragen om bewijs van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een andere persoon (bijvoorbeeld ouders) en geldige inschrijving op het door hen opgegeven woonadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens verstrekken, komen niet in aanmerking voor prijzen.
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Holiday in Ice in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en het Privacybeleid van Holiday on Ice (https:// https://holidayonice.com/nl/privacy-policy-2/), zoals dat te vinden is op de Website.
 3. De (persoons)gegevens die aan ons worden verstrekt als onderdeel van de deelname aan deze Actie zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de loting (bijvoorbeeld het bepalen van de winnaar, het informeren van de winnaar, het versturen van de prijs). De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van een loting is artikel 6 (1) (b) AVG. Als een toestemmingsverklaring wordt ingediend als onderdeel van de Promotie, is artikel 6 (1) (a) AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, gebaseerd op de toestemming.
 4. (Persoons)gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het verwerken van de loting (bijvoorbeeld het versturen van de prijs naar de winnaar via een logistiek bedrijf).
 5. Na afloop van de Actie en bekendmaking van de winnaars worden de persoonsgegevens van de deelnemers verwijderd. De teksten, afbeeldingen en/of gebruikersvideo’s die door de deelnemer met Holiday on Ice zijn gedeeld als hun beste Holiday on Ice moment, worden echter voor langere tijd bewaard en kunnen ook na afloop van de Actie door Holiday on Ice worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

 1. Holiday on Ice en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Holiday on Ice.
 2. Holiday on Ice is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor gevolgschade van de Actie. Holiday on Ice draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot ongevallen, late leveringen, schade of extra kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de Actie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs. Holiday on Ice is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van drukfouten. Wijzigingen, type- en drukfouten zijn dan ook voorbehouden. Holiday on Ice is ook niet aansprakelijk in geval van technische storingen en/of vertragingen in de ontvangst van inzendingen.

Slotbepalingen

 1. Holiday on Ice behoudt zich het recht voor om de Actie of de regels, voorwaarden of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Holiday on Ice op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de deelnemers.
 2. Holiday on Ice behoudt zich het recht voor om inzendingen die frauduleus of onrechtmatig lijken, uit te sluiten van deelname.
 3. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op de Website en social media kanalen van Holiday on Ice zijn eigendom van Holiday on Ice. Niets van de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holiday on Ice.
 4. Juridisch verhaal is uitgesloten met betrekking tot de selectie van de winnaar en eventuele jurering van de ingezonden #eenlevenlangholidayonice
 5. Nederlands recht is van toepassing op deze Actie. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de Actie moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.
 6. Voor aanvullende informatie, klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via [email protected].